تعرفه دامنه کاربران

لیست قیمت های ثبت و تمدید دامنه در وب سایت بصورت شناور می باشد. به این معنی که شما می توانید با افزایش گردش حساب خود از تعرفه های پایین تر برای ثبت و تمدید دامنه استفاده کنید.
مبنای محاسبه سطح کاربری شما گردش حساب طی 1 سال گذشته می باشد.
برای مثال اگر گردش حساب شما طی سال 500 هزار تومان باشد قیمت ثبت هر دامنه ir چهار هزار تومان محاسبه می شود.

 

پنل کاربران عادی
دامنه قیمت (ریال)
ir 40000
co.ir 36000
net.ir 36000
org.ir 36000
id.ir 36000
sch.ir 36000
ac.ir 36000
gov.ir 36000
پنل نقره ای -گردش 500,00 تومان در سال
دامنه قیمت (ریال)
ir 39500
co.ir 35500
net.ir 35500
org.ir 35500
id.ir 35500
sch.ir 35500
ac.ir 35500
gov.ir 35500
پنل طلایی - گردش 1000,000 تومان در سال
دامنه قیمت (ریال)
ir 39000
co.ir 35000
net.ir 35000
org.ir 35000
id.ir 35000
sch.ir 35000
ac.ir 35000
gov.ir 35000